Program*: Odborné minimum(rozsah 8 hod.)

09:00 – 09:45
Forenzná psychológia a súdna psychiatria ako disciplíny. Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. – úloha a význam znaleckých ústavov z pohľadu forenznej praxe.

Anton Heretik

09:45 – 10:30
Legislatíva - Základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti, znalec v trestnom konaní, znalec v správnom konaní – I.

Barbora Maliarová

10:45 – 12:15
Legislatíva - Základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti, znalec v trestnom konaní, znalec v správnom konaní – II.

Barbora Maliarová

13:00 – 14:30
Legislatíva - Základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti, znalec v trestnom konaní, znalec v správnom konaní, novinky v legislatíve upravujúcej znaleckú činnosť – III.

Barbora Maliarová

14:45 – 16:15
Legislatíva - znalec v civilnom konaní, znalec ako platiteľ daní a odvodov, ochrana osobných údajov pri znaleckej činnosti, znalec ako SZČO.

Martin Maliar

(rozsah 8 hod.)

09:00 – 10:30
Špecifiká znaleckej činnosti v odboroch Psychológia a Zdravotníctvo a farmácia, najmä v odvetví psychiatria – úkony znaleckej činnosti, ich forma a štruktúra. Žiadatelia znaleckých expertíz – súdy, OČTK, fyzické osoby. Pribratie konzultanta.

Ivan André

10:45 – 12:15
Workshop zameraný na praktickú stránku vypracovania znaleckého posudku so zameraním sa na štruktúru znaleckého posudku a ďalších úkonov znaleckej činnosti.

Ľubomíra Izáková

13:00 – 13:45
Znalec v konaní pred súdom – výsluch znalca, príprava znalca na súdne pojednávanie.

Ľubomíra Izáková

13:45 – 14:30
Metodika vytvárania dokumentácie pre znalecké úkony v trestnom a civilnom konaní, aj pre iné účely, vrátane vyúčtovania a vedenia elektronického denníka znalca.

Robert Máthé

14:45 – 15:30
Znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní so zameraním sa na forenznú agresológiu.

Anton Heretik

15:30 - 16:15
Znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní so zameraním sa na domáce násilie vo forenznej praxi.

Andrea Heretiková Marsalová,

(rozsah 8 hod.)

09:00 – 10:30
Znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní so zameraním sa na dieťa predškolského a mladšieho školského veku v kontexte znaleckého dokazovania.

Eva Smiková, Alena Kopányiová

10:45 – 12:15
Znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní so zameraním sa na rozvodové konanie a posudzovanie násilia z pohľadu znalca-psychológa, špecifiká posudzovania.

Katarína Haidová

13:15 – 14:45
Znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní so zameraním sa na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, forenzné posudzovanie demencie.

Lucia Žlnayová

15:00 – 16:30
Význam znalca a znaleckého posudku v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Aktuálne zmeny v zdravotníckom práve. Konzultácie.

Robert Dobrovodský

(rozsah 6 hod.)

09:00 – 16:15
Workshop - znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní – metodika, princípy forenzne psychologického a psychiatrického posudzovania, vrátane pribratia konzultanta, vyúčtovania, chyby v znaleckom posudzovaní.

Znalci ÚZČPP
Anton Heretik, Andrea Heretiková Marsalová, Robert Máthé, Lucia Žlnayová, Viktor Segeda, Alena Kopányiová, Eva Smiková, Michal Turček

(rozsah 2 hod.)

09:00 – 09:45
Konzultácie s lektormi.

ÚZČPP

10:00 – 10:45
Preverenie retencie získaných vedomostí.

Ľubomíra Izáková, Robert Máthé

Prestávky: 10:30 – 10:45, 12:15 – 13:00, 14:30 – 14:45
* UZČPP si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu programu.